2565 บุหรี่ไฟฟ้า ยังผิดกฎหมายอยู่

1.กฎหมายควบคุมเด็ดขาด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้ริบสินค้า และพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้านั้นด้วย

2.บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าที่ห้ามขายหรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ซึ่งกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ที่กระทำผิดเป็นผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้ที่นำเข้ามาเพื่อขาย ต้องรับโทษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อปี 2557 มีกฎหมายออกมาใหม่ ห้ามนำเข้าสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งใน พรบ ศุลกากร ก็มีหลักการอยู่ว่า ใครรับไว้สินค้าที่ห้ามนำเข้า จะมีความผิด ดังนั้น การที่ใครครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นการรับไว้โดยประการใดๆ ทำให้เป็นความผิด

กฎหมายที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ธค 2557 และมีผลตั้งแต่นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น ถ้าใครครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน 27 ธค 2557 ไม่มีความผิด เพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง นอกจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว ยังรวมถึงบารากู่ สารสกัดต่างๆ ก็ห้ามนำเข้าเช่นเดียวกัน


สนใจบุหรี่ไฟฟ้า คลิกได้เลย : heaventownvape.com