IMG 0109

จากความสะดวกในการพกพา ง่ายต่อการสูบ และสามารถเลือกกลิ่นรสได้หลากหลาย ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายคนรับรู้โทษของการสูบบุหรี่เป็นอย่างดี แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังมีโทษอื่นอีกด้วย โดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นหากครอบครอง นำเข้า ผลิต ขาย ผิดกฎหมาย ดังนี้จากความสะดวกในการพกพา ง่ายต่อการสูบ และสามารถเลือกกลิ่นรสได้หลากหลาย ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายคนรับรู้โทษของการสูบบุหรี่เป็นอย่างดี แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังมีโทษอื่นอีกด้วย โดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นหากครอบครอง นำเข้า ผลิต ขาย ผิดกฎหมาย ดังนี้

– กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า
ผู้ใดขายหรือให้บริการโดยมีค่าตอบแทน รวมถึงการซื้อมาเพื่อขายต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– กรณีผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า
กฎหมายกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรฯ โดยผู้ใดนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใดๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

ผู้ครอบครอง ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56/5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ,พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 มาตรา 246


ที่มา : https://www.moj.go.th/view/83751