POD บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร

Smok Nord Kit Prism Rainbow

ประเภทของพอดบุหรี่ไฟฟ้า:

  • พอดแบบปิด (Closed Pod System): เป็นตลับสำเร็จรูปที่ใช้งานกับบุหรี่ไฟฟ้าบางรุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเติมน้ำยาใหม่ได้
  • พอดแบบเปิด (Open Pod System): เป็นตลับเปล่าที่สามารถเติมน้ำยาใหม่ได้ ใช้งานกับบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น

ส่วนประกอบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า:

  • Propylene Glycol (PG): สารเคมีที่ให้ความรู้สึก “Throat Hit” คล้ายกับการสูบบุหรี่จริง
  • Vegetable Glycerin (VG): สารเคมีที่ให้ความหนาของไอน้ำ
  • Nicotine: สารเสพติดที่พบในบุหรี่
  • Flavoring: สารแต่งกลิ่น